Algemene voorwarden

Deze Algemene voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.  

 
Inhoudsopgave: 

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomsten
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

1 – Definities Artikel  
overeenkomst op afstand:  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
Algemene Voorwaarden:   de Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
Ondernemer: de wettelijke persoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Consument: De persoon die gebruik wil maken van de mogelijkheden die Topev aanbied.
Modelformulier: Het modelformulier voor herroeping die de Topev ter aanbies aan de consument zodat hij die kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
Website: https://www.topev.nl/

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam: Nox
E-mail: Info@topev.com
Verkoop: 0857855649
Storing: 0857842380
Adres: Binnenhavenweg

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, overeenkomsten en bestellingen van het bedrijf Topev op tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden van Topev aan de consument worden aangeboden . Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking worden gesteld op wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden doorgelezen op een duurzame gegevensdrager.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs digitale weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en diensten. De beschrijving is gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een bertrouwbare  weergave van de aangeboden producten, diensten en digitale inhoud. Kennelijke de ondernemer maakt een uitzondering voor afwijkingen in de afbeeldingen die kunnen ontstaan doordat de fabrikant een product aanpast.
Elk aanbod bevat informatie, zodat het voor consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
elk aanbod bevat:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, om zo zich te kunnen beroepen op het herroepingsrecht.
De verantwoordelijkheid voor een deugdelijke verpakking en eventuele schade of zoekraken tijdens transport, zijn in dit geval de verantwoordelijkheid van de consument.
De bewijslast dat het product daadwerkelijk is geretourneerd en ontvangen door de ondernemer ligt bij de consument. Bij vermissing is het duiden op het verzenden niet voldoende. Bewijs van aflevering bij de ondernemer, is de verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Als u als consument gebruik van wil maken kunnen er kosten aan verbonden zijn.
indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping en retourontvangst, terugbetalen.
Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Topev kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld

Artikel 9 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Topev bied een fabrieks garatie aan van 1 jaar.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Betaling
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 14 – Geschillen
De overeenkomsten tussen de Topev en de consument die deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet nadelig uitvallen voor  de consument en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.

Winkelwagen